Faktorizacia Matice

Faktorizácia matice slúži pre dekompozíciu matice na dve menšie matice, ktoré po
vynásobení vytvoria pôvodnú maticu. Táto technika dovoľuje zmenšiť príznakový priestor
kombináciou pôvodných príznakov. Tým nám vznikajú nezávislé príznaky, ktoré lepšie
popisujú daný predmet.
Výsledný tvar vyzerá nasledovne:
V= W*H
kde V je pôvodná matica (napr. matica Term-Dokument veľkosť TxD),
W je matica váh veľkosti FxD,
H je matica nových príznakov veľkosti DxF, F je počet nových príznakov.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License